Powróć do: Dla Czytelników

Jak zapisać się do Biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki, należy:

  • przyjść do wybranej placówki WiMBP w Rzeszowie z dokumentem tożsamości,
  • zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów i usług (regulamin dostępny poniżej w załączniku),
  • wypełnić kartę zapisu i potwierdzić podpisem znajomość oraz akceptację regulaminu,
  • odebrać kartę biblioteczną.

Możliwy jest także zapis przez internet za pośrednictwem formularza dostępnego w Katalogu.

Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczanie zbiorów jest możliwe dopiero po osobistym zapisie w bibliotece.

Użytkownika niepełnoletniego zapisuje do biblioteki rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia i podpisuje za niego kartę zapisu jako osoba poręczająca. 

Obcokrajowcy oprócz dokumentu tożsamości okazują przy zapisie dodatkowo kartę stałego (czasowego) pobytu lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Polski.

Poniżej znajduje się załącznik zawierający Regulamin korzystania ze zbiorów i usług WiMBP.