Początek

Polska [ante 1807]

Polska [ante 1807]

źródło: www.polona.pl

Walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczęła się na długo przed wybuchem, mającej do niej ostatecznie doprowadzić, I wojny światowej. Powszechnie wiadomo, iż w wyniku zaborów przypadających na koniec wieku XVIII, Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny a tożsamość narodową pielęgnowali mimo tego, iż zaborca na różne sposoby starał się ich tego prawa pozbawić. Próby odzyskania niepodległości, podejmowane w różnorakiej formie [powstanie kościuszkowskie (1794 r.), powołanie do życia Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.), utworzenie Księstwa Warszawskiego (1808 r.), wybuch powstania listopadowego (1830 r.) oraz styczniowego (1863 r.)] nie przynosiły oczekiwanych skutków. Wręcz przeciwnie - ich konsekwencją były represje i rugowanie polskości z życia publicznego w każdym jego przejawie. Dopiero światowy konflikt, jakim z czasem okazała się wielka wojna, zaktualizował tzw. sprawę polską w Europie i stał się szansą na odzyskanie przez Polskę i Polaków upragnionej wolności. Warto zaznaczyć, iż było to możliwe tylko dlatego, gdyż biorące w nim udział mocarstwa zaborcze stanęły do walki w przeciwstawnych blokach (Rosja przeciwko sojuszowi Niemiec i Austro-Węgier) i każde z nich chciało zapewnić sobie w boju przychylność i wsparcie rekruta – Polaka. Nie dziwi więc fakt, iż na ziemiach polskich wytworzyły się dwa przeciwstawne obozy: antyniemiecko-austriacki i antyrosyjski. Jeśli mowa o pierwszym ze stronnictw to reprezentowali je ludzie związani z Ligą Narodów i Narodową Demokracją (endecja) z Romanem Dmowskim na czele (liczyli na zjednoczenie wszystkich ziem polskich przez Rosję, dzięki czemu kraj miałby szansę na odzyskanie niepodległości; za głównego przeciwnika uznawali Prusy). Jeśli mowa o drugiej frakcji to jej zwolennicy pod przywództwem Józefa Piłsudskiego opowiadali się za koncepcją proaustriacką. Planowali oni doprowadzić do wybuchu powstania skierowanego przeciwko Rosji (za zgodą Austrii i Niemiec). Siły zbrojne miały zostać wyprowadzone z Galicji, ze wzglądu na jej szerszą autonomię, i skierowane do Królestwa Polskiego gdzie miałoby dojść do zrywu wolnościowego. Niestety podjęte przez Józefa Piłsudskiego próby wywołania w sierpniu 1914 roku powstania antyrosyjskiego zakończyły się fiaskiem. Dowodzone przez niego oddziały strzeleckie nie uzyskały poparcia społeczeństwa polskiego (sic!). Jakkolwiek początkowo obojętny stosunek, a wręcz nieufność, ludności polskiej do nowo utworzonej formacji wojskowej z biegiem czasu zaczął się zmieniać; co więcej rosła wiara Polaków w odzyskanie niepodległości.

Początek