Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

PODKARPACKIE - przestrzeń otwarta

Rzeszów - stolica innowacji

Kultura w Rzeszowie

BIP WiMBP

ZAKUP NOWOŚCI

 

 


Zakup nowości wydawniczych w 2019 r. realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Licznik odwiedzin

Stronę odwiedzono:
16922722 razy

Pogoda

ZOBACZ TAKŻE:

 

 

 

 


 

Współpraca z

Współpraca z

 

 

 

Współpraca z

Współpraca z

Współpraca z

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy - bibliotekarza

03-02-2020

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Bibliotekarz

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne):

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie, mile widziane również pedagogiczne,

- biegła obsługa komputera (w tym programów z pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,

- umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

- znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży,

- komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,

- kreatywność, otwartość na nowe zadania, umiejętność pracy zespołowej,

- dyspozycyjność,

- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

- znajomość obsługi programów graficznych,

- umiejętność redagowania i pisania tekstów,

- zdolności (predyspozycje, umiejętności) plastyczne,

- doświadczenie na stanowisku bibliotekarskim,

- znajomość przepisów bibliotecznych,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

- inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalno – edukacyjnych,

- rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników

   w systemie dwuzmianowym,

- tworzenie bazy komputerowej czytelników,

- przygotowywanie zbiorów do wypożyczeń,

- prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,

- dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,

- ochrona zasobów placówki.

 

4. Warunki pracy i płacy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat (zastępstwo),

2) wynagrodzenie 2600 zł brutto,

3) pakiet socjalny.

 

5. Wymagane dokumenty:
1)  życiorys zawodowy (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2)  list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
4)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane wyłącznie w sytuacji, jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO (załącznik do pobrania).

 

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być podpisane przez kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, własnoręcznie podpisane, należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie ul. Sokoła 13, p. 18, lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu).

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami. Wyniki rekrutacji formalnej oraz data rozmów kwalifikacyjnych będą przekazane kandydatom telefonicznie, do dnia 27 lutego 2020 r. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat, tel. (17) 86 69 402.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,  ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: .

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostaną udostępnione dobrowolnie jest Państwa zgoda   - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

5. W przypadku przesłania dokumentów, w których będą zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.

7. Dane osobowe objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko, a następnie przez czas wynikający z regulaminu rekrutacji.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podane przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.


Kontakt w sprawie naboru: ; tel. (17) 86 69 402

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.02.2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do ogłoszenia (>>do pobrania)


OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RZESZOWIE

 

Imię i nazwisko kandydata …………………………………………….................………………………

 

Ogłoszenie na stanowisko (nazwa stanowiska) …………….......................……………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych), zawartych w załączonych przeze mnie dokumentach w związku z ubieganiem się na ww. stanowisko pracy.

Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści, w formie umożliwiającej potwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie, a wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych na podstawie wcześniej udzielonej zgody. 

 

………………………                       ................................................………………………………………

 miejscowość, data                                              podpis składającego oświadczenie

Pliki do pobrania:

zalacznik_do_ogloszenia.docx zalacznik_do_ogloszenia.docx

Załącznik do ogłoszenia - oświadczenie kandydata

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: