Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

samorządowa instytucja kultury Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa

Provincial and City Public Library in Rzeszow

municipal culture institution of Podkarpacie Province and City of Rzeszow

Воєводська і Міська Cуспільна Бібліотека у Жешові

Logowanie do SOWA2

Kalendarz wydarzeń

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

nr GG 18 66 66 43

fb WiMBP

Wirtualna Kolekcja Czasopism

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Bibliotekarza

14-08-2019

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ul. Sokoła 13,

35-010 Rzeszów 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Bibliotekarza

 

1. Wymagania:

1) wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie lub pedagogiczne),
2) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
3) znajomość literatury polskiej i światowej, w tym literatury dla dzieci i młodzieży,
4) biegła obsługa komputera (m.in.: Word, Excell, Power Point), urządzeń mobilnych i biurowych,
5) znajomość programów graficznych,
6) umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym zasobów internetowych,
7) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
8) kreatywność, otwartość na nowe zadania, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność.

 

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników w systemie dwuzmianowym,
2) inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalno – edukacyjnych,
3) tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej,
4) opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczeń,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów,
6) dbanie o estetyczny wygląd biblioteki,
7) ochrona zasobów placówki.

 

3. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym, w tym w soboty,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
3) praca w Filii bibliotecznej w Rzeszowie,
4) wynagrodzenie zasadnicze  2.250,00 zł brutto,
5) dodatek stażowy,
6) pakiet socjalny.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie o treści:

„Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, niewymaganych przepisami prawa pracy, które zamieściłam/łem w dokumentach rekrutacyjnych.

2. Zapoznałam/łem się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dla kandydatek/kandydatów do pracy, zawartą w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.

3. Przyjmuję do wiadomości, że:

1)   administratorem  moich danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35 – 010 Rzeszów,

2)   mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie,
a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem,

3)   obowiązek podania danych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),

4)   podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), jest dobrowolne.

 

……………………..                                                     ……………………………

(miejscowość i data)                                                   (czytelny własnoręczny podpis)”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks pracy;
3) w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane  przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru i po tym okresie  niszczone;
5) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) podanie danych osobowych przez osobę  przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy;
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
10)   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: .
11)   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, własnoręcznie podpisane, należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie ul. Sokoła 13, lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku.  Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi kandydatami.

 

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Kadr (pok. 21) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.08.2019 r.

Redakcja witryny:
E-mail:

Copyright 2009 WiMBP Rzeszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: